Bài kiểm tra trình độ

Bài kiểm tra trình độ sẽ giúp bạn đánh giá khả năng của mình


4

Điểm Trung Bình là   7     178      Bắt đầu

ccccccccccccccccc

Điểm Trung Bình là   1     139      Bắt đầu

123

Điểm Trung Bình là   7     143      Bắt đầu

Introduction to Computer Networks - WarmUp Test

Điểm Trung Bình là   1     103      Bắt đầu

Introduction to Computer Networks - WarmUp Test

Điểm Trung Bình là   1     88      Bắt đầu

Introduction to Computer Networks - WarmUp Ok

Điểm Trung Bình là   1     90      Bắt đầu

© 2017 IMICROSOFT.   All rights reserved.