Bài kiểm tra trình độ

Bài kiểm tra trình độ sẽ giúp bạn đánh giá khả năng của mình


4

Điểm Trung Bình là   7     277      Bắt đầu

ccccccccccccccccc

Điểm Trung Bình là   1     210      Bắt đầu

123

Điểm Trung Bình là   7     216      Bắt đầu

Introduction to Computer Networks - WarmUp Test

Điểm Trung Bình là   1     165      Bắt đầu

Introduction to Computer Networks - WarmUp Test

Điểm Trung Bình là   1     155      Bắt đầu

Introduction to Computer Networks - WarmUp Ok

Điểm Trung Bình là   1     152      Bắt đầu

© 2017 IMICROSOFT.   All rights reserved.