IMIC TECHNOLOGY
Chi tiết thông tin tuyển dung IT dành cho các học viên đang theo học tại IMIC Technology! Tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo nguồn nhân sự lập trình dự án tại Việt Nam! IMIC tạo ra và kết nối thế hệ học viên trẻ tài năng, nhiệt huyết, cùng họ mang đến một thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh của Công nghệ hiện đại. IMIC luôn tin rằng, những người lãnh đạo công nghệ trong tương lai ấy cần có không chỉ là khả năng chuyên môn xuất sắc, mà còn là ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tầm nhìn toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp. Với Chương trình Đào Tạo toàn diện, thực tế, khác biệt và với sức mạnh của cộng đồng sẽ luôn đào tạo được nhiều nhân sự tốt cho ngành CNTT!
955172/992861 992861 bài đánh giá!